Aki kuva.jpg

Aki Luostarinen

Kouluttaja, suunnittelija, tutkija ja opettaja. Edistämässä ainerajat ylittävää oppimista ja oppivaa yhteisöä kehittävää toimintakulttuuria. Peruskoulutukselta filosofian maisteri, aineenopettajan koulutusohjelmasta.

The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you.
- B. B. King

 
 

POIMINTOJA NYKyisistä tehtävistä

  • Kouluttanut ja luennoinut oppiainerajat ylittävästä oppimisesta, oppivasta yhteisöstä ja toimintakulttuurin kehittämisestä yli 200 tilaisuudessa mm. Lapin, Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Melbournen ja Islannin yliopistoissa, aluehallintovirastojen tilaisuuksissa, ITK-konferenssissa, Educa-messuilla, OPI-päivillä sekä Opetushallituksen rahoittamissa henkilöstökoulutushankkeissa.

  • Koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa perusopetuksen laadukkaan prosessinaikaisen arvioinnin kehittämis- ja koulutushanketta sekä lukion teemaopintokurssien kehittämishanketta.

  • Työskentelee Opetushallituksen rahoittamassa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa, jossa luodaan ja testataan Agenda 2030 -tavoitteisiin perustuva osallistava ja toiminnallinen STEAM-oppimismallia hyödyntävä monialainen oppimiskokonaisuus.

  • Tutkii oppivan yhteisön kehittymistä koulutuksellisten ja ainerajat ylittävien interventioiden ja organisaatiomuutosten seurauksena.

  • Ylläpitäjä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tukisivustolla www.monialaiset.fi

POIMINTOJA aiemmista tehtävistä

  • Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointihankkeen työryhmän jäsen sekä Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelija-arvioinnin, oppimisen ja osaamisen arvioinnin arviointihankkeen suunnitteluryhmän jäsen.

  • Suomen edustaja Nordplus Adult -projektissa Nordic Learning Center Innovation. Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa mukana elinikäisen oppimisen keskus MSS Islannista, opettajankoulutuslaitos Absalon Tanskasta, Holbækin kunta Tanskasta sekä Nitus-verkoston oppimiskeskukset (Ronneby ja Västervik) Ruotsista.

  • Tutkimusperustaisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan ohjaajana Sitran Education for a Changing World -tutkimusprojektiin sidotussa Kestävän koulutuksen kehittäjät 2017 -ohjelmassa, jonka tutkimuskysymys oli: Miten mahdollistamme oppilaiden, koulujen ja yhteisöjen kehittymisen uuden kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin rakennuspalikoiksi?

  • Education Specialist opiskelijoiden aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa tukevassa Startup High Schoolissa.

JULKAISUJA

Tulossa: Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. & Gillberg, J. Koulu oppivana yhteisönä: ainerajat ylittävä teemaoppiminen Porvoossa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Tulossa: Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. Ilmiölähtöisyys - Uuden toimintakulttuurin luomista. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Tulossa: Peltomaa, I-M., Luostarinen, A. & Markkanen, A. Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus perusopetuksessa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen. PS-kustannus.

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Repullinen vinkkejä – opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Espoon kaupunki, Otavan Opisto.

Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. 2015. OPS-pakka – tukimateriaali koulukulttuurin kehittämiseen. Proedugo.

Luostarinen, A., Airaksinen, T. & Linturi, H. 2014. Oppiminen poluttuu ja personoituu. Futura 3/14, Oppimisen tulevaisuuden -teemanumero.

Ovaska, J., Rongas, A., Luostarinen, A. & Kekkonen, T. 2014. #ilmioppi - Opas ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelijalle. ESR, Suomen eOppimiskeskus, Otavan Opisto.

TEKIJÄT. 2014. Ilmiöopas - Kokemuksia ilmiöopettamisesta: opettajilta toisille. ESR, Suomen eOppimiskeskus, Otavan Opisto.