Iida-Maria Peltomaa

Toimii monipuolisissa tehtävissä ainerajat ylittävän oppimisen ja oppivaa yhteisöä kehittävän toimintakulttuurin edistämiseksi. Kasvatustieteen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
Henry Adams

 
 

POIMINTOJA NYKYISISTÄ TEHTÄVISTÄ

 • Kouluttanut ja luennoinut oppiainerajat ylittävästä oppimisesta ja toimintakulttuurin kehittämisestä yli 300 tilaisuudessa mm. Lapin, Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Helsingin, Melbournen, Islannin, Singaporen ja Edinburghin yliopistoissa, Aluehallintovirastojen tilaisuuksissa, Educa-messuilla, ITK-konferenssissa, OPI-päivillä sekä Opetushallituksen rahoittamissa henkilöstökoulutushankkeissa

 • Kasvatustieteen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, jossa tutkii oppiainerajat ylittävää oppimista ja opettajien ammatillista kehittymistä.

 • Koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa kaksivuotista innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on rakentaa Agenda 2030 -tavoitteita STEAM-oppimismallin kautta käsittelevä 5.-9. vuosiluokan oppilaille skaalautuva monialainen oppimiskokonaisuus

 • Työskentelee Opetushallituksen rahoittamissa perusopetuksen laadukkaan prosessinaikaisen arvioinnin koulutushankkeessa sekä lukion teemaopintojen kehittämishankkeessa.

 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tuottaminen Vietnam-Finnish Schoolille

 

POIMINTOJA aiemmista TEHTÄVISTÄ

 • Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointihankkeen työryhmän jäsen

 • Hankekoordinoija ja kouluttaja useissa Opetushallituksen rahoittamissa rahoittamisessa henkilöstökoulutushankkeissa

 • Suomen edustaja Nordplus Adult -projektissa Nordic Learning Center Innovation

 • Tutkimusperustaisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan ohjaajana Sitran Education for a Changing World -tutkimusprojektiin sidotussa Kestävän koulutuksen kehittäjät 2017-ohjelmassa, jonka tutkimuskysymys oli: Miten mahdollistamme oppilaiden, koulujen ja yhteisöjen kehittymisen uuden kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin rakennuspalikoiksi?

 • Toimintakulttuurin kehittämistä edistäviä tehtäviä (mm. joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäistyvä perusopetus) Tampereen perusopetuksen hallinnossa

 • Education Specialist opiskelijoiden aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa tukevassa Startup High Schoolissa

 • Luokanopettajan työt Suomessa ja Ruotsissa


AKATEEMISIA ESITYKSIÄ

Tackling The Myths Of Education: The Implementation Of Multidisciplinary Learning Modules In Finnish Curriculum Reform
IAACS 2018, Melbourne, Victoria, Australia (World Curriculum Studies Conference)


From Individualistic Teacher Culture Towards Learning Community

FERA 2018, Tampere, Finland (Conference on Education)


Utilizing the Multidisciplinary Learning Module Implementation Process As Possibility of Teacher Learning in Finland

ECER 2018, Bolzano, Italy (European Conference of Educational Research)


Tackling the Myths of Education: The Implementation of Multidisciplinary
Learning Modules in Finnish Curriculum Reform

ECER 2018, Bolzano, Italy (European Conference of Educational Research)


Implementing Multidisciplinary Learning Modules in Finnish Curriculum Reform: Tackling The Myths of Education

MME Seminar 2018, University of Singapore


Finnish Education in Movement – Implementing the New National Core Curriculum

2018, University of Iceland


Finnish Concept of Multidisciplinary Learning
2018, The Philosophy of Education Society of Great Britain, The University of Edinburgh, Scotland


Implementing multidisciplinary learning modules in Finnish curriculum reform – tackling the myths of education

2017, ICCR (International Centre for Classroom Research), University of Melbourne, Victoria, Australia


The Future of Learning – the Finnish Learning Barometer

ITK Conference 2015, Hämeenlinna, Finland (Interactive Technology in Education)


AKATEEMISET TUTKIMUSPROJEKTIT

Pedagogical Listening

Teacher Learning in Relation to Interdisciplinary Learning

Myths of Education

JULKAISUJA

Tulossa: Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. Ilmiölähtöisyys - Uuden toimintakulttuurin luomista. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Tulossa: Peltomaa, I-M., Luostarinen, A. & Markkanen, A. Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus perusopetuksessa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino. 

Tulossa: Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. & Gillberg, J. Koulu oppivana yhteisönä: ainerajat ylittävä teemaoppiminen Porvoossa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen. PS-kustannus.

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Repullinen vinkkejä – opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Espoon kaupunki, Otavan Opisto.

Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. 2015. OPS-pakka – tukimateriaali koulukulttuurin kehittämiseen. Proedugo.

Linturi, H. & Peltomaa, I-M. 2014. Opetuksen metamorfoosi. Futura 3/14, oppimisen tulevaisuuden teemanumero.