Iida kuva.jpg

Iida-Maria Peltomaa

Toimii monipuolisissa tehtävissä ainerajat ylittävän oppimisen ja oppivaa yhteisöä kehittävän toimintakulttuurin edistämiseksi. Kasvatustieteen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Peruskoulutukselta luokanopettaja.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
Henry Adams

 

 
 

POIMINTOJA NYKYISISTÄ TEHTÄVISTÄ

 • Kouluttanut ja luennoinut oppiainerajat ylittävästä oppimisesta ja toimintakulttuurin kehittämisestä yli 200 tilaisuudessa mm. Lapin, Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Helsingin, Melbournen, Islannin ja Singaporen yliopistoissa, Aluehallintovirastojen tilaisuuksissa, Educa-messuilla, ITK-konferenssissa, OPI-päivillä sekä Opetushallituksen rahoittamissa henkilöstökoulutushankkeissa
   
 • Kasvatustieteen väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa, jossa tutkii oppiainerajat ylittävää oppimista ja opettajien ammatillista kehittymistä. 
   
 • Koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa kaksivuotista innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on rakentaa Agenda 2030 -tavoitteita STEAM-oppimismallin kautta käsittelevä 5.-9. vuosiluokan oppilaille skaalautuva monialainen oppimiskokonaisuus
   
 • Työskentelee Opetushallituksen rahoittamissa perusopetuksen laadukkaan prosessinaikaisen arvioinnin koulutushankkeessa sekä lukion teemaopintojen kehittämishankkeessa.
   
 • Pedagogical Consultant lisätyn todellisuuden ja 3D-tulostamisen käyttöä oppimisen tukena kehittävässä 3DBearissa
   
 • Ylläpitäjä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tukisivustolla www.monialaiset.fi 

 

POIMINTOJA aiemmista TEHTÄVISTÄ

 • Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointihankkeen työryhmän jäsen
   
 • Suomen edustaja Nordplus Adult -projektissa Nordic Learning Center Innovation
   
 • Tutkimusperustaisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan ohjaajana Sitran Education for a Changing World -tutkimusprojektiin sidotussa Kestävän koulutuksen kehittäjät 2017-ohjelmassa, jonka tutkimuskysymys oli: Miten mahdollistamme oppilaiden, koulujen ja yhteisöjen kehittymisen uuden kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin rakennuspalikoiksi?
   
 • Toimintakulttuurin kehittämistä edistäviä tehtäviä (mm. joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäistyvä perusopetus) Tampereen perusopetuksen hallinnossa
   
 • Education Specialist opiskelijoiden aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa tukevassa Startup High Schoolissa
   
 • Luokanopettajan työt
   

JULKAISUT

Tulossa: Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. Ilmiölähtöisyys - Uuden toimintakulttuurin luomista. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Tulossa: Peltomaa, I-M., Luostarinen, A. & Markkanen, A. Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus perusopetuksessa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino. 

Tulossa: Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. & Gillberg, J. Koulu oppivana yhteisönä: ainerajat ylittävä teemaoppiminen Porvoossa. Teoksessa: Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Vastapaino.

Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen. PS-kustannus.

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2016. Repullinen vinkkejä – opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Espoon kaupunki, Otavan Opisto.

Peltomaa, I-M. & Luostarinen, A. 2015. OPS-pakka – tukimateriaali koulukulttuurin kehittämiseen. Proedugo.

Linturi, H. & Peltomaa, I-M. 2014. Opetuksen metamorfoosi. Futura 3/14, oppimisen tulevaisuuden teemanumero.